Roche Oncology Award 2017 Reglement

1. Algemeen

1.1 De Roche Oncology Award is een tweejaarlijks door Roche Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Beneluxlaan 2A (3446 GR) te Woerden (‘Roche’), uit te reiken prijs aan een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren (een rechtspersoon) voor vernieuwende initiatieven ten behoeve van de ondersteuning van mensen met kanker.

1.2 Door deelname aan de Roche Oncology Award (door een project aan te melden door het invullen en digitaal verzenden van het Nominatieformulier) wordt u geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden en verklaart u zich akkoord met dit Reglement.

1.3 De Roche Oncology Award is een initiatief waarmee Roche beoogt bijzondere projecten in de zorg voor mensen met kanker te stimuleren. De Roche Oncology Award wordt uitgereikt aan een initiatief dat op een uitzonderlijke wijze bijdraagt aan het welzijn van mensen met kanker.

1.4 Uitzonderlijke prestaties kunnen nieuwe initiatieven zijn op het vlak van verpleging, voorlichting, verzorging, begeleiding of ondersteuning van de oncologische patiënt. Ook niet-klinisch onderzoek kan in aanmerking komen voor de Roche Oncology Award. De oncologische patiënt dient in ieder geval centraal te staan.

1.5 Er is sprake van een uitzonderlijke prestatie indien aan alle volgende criteria is voldaan:

 • Het project of initiatief is innovatief (vernieuwend), brengt een ontwikkeling tot stand en speelt in op een behoefte waar nog niet eerder in was voorzien;
 • De verdienste gaat uit boven wat in de zorg voor mensen met kanker als normaal kan worden gekenschetst;
 • Het project of initiatief mag niet geschieden uit (persoonlijk) winstbejag (óf een commercieel doel dienen);
 • De prijs zal volledig moeten worden besteed aan het project en
 • Het project of initiatief mag niet of niet volledig op andere reguliere wijze worden gefinancierd (bijvoorbeeld door een gebruikelijke financiering door de overheid, een zorgverzekeraar, instelling of subsidiegever).


2. Voorwaarden voor deelname

2.1 Aan de Roche Oncology Award kan uitsluitend worden deelgenomen langs elektronische weg via www.rocheoncologyaward.nl. Dit Reglement is eveneens op deze website gepubliceerd.

2.2 Het aanmelden van een project of initiatief kan uitsluitend met instemming van de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de rechtspersoon (hierna: ‘de Deelnemers’). Nominaties kunnen worden aangedragen door medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, research- of oncologieverpleegkundigen en kankerpatiëntenorganisaties.

2.3 Inzenders dienen 18 jaar of ouder te zijn en dienen hun woonplaats in Nederland te hebben.

2.4 De organisatie of instantie waaraan het genomineerde project of initiatief verbonden is (‘de Genomineerde Organisatie’), dient een in Nederland gevestigde rechtspersoon en een not-for-profit organisatie te zijn.

2.5 Op grond van interne Roche richtlijnen komen alleen de volgende samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren (rechtspersonen) in aanmerking voor de Nominatie en het winnen van de Roche Oncology Award:

 • een maatschap, vereniging of B.V. bestaande uit minimaal tien (10) beroepsbeoefenaren of die minimaal 10 beroepsbeoefenaren vertegenwoordigt;
 • een stichting met minimaal vijftig (50) beroepsbeoefenaren of die minimaal vijftig beroepsbeoefenaren vertegenwoordigt.

Onder ‘beroepsbeoefenaar’ wordt overeenkomstig de Geneesmiddelenwet en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame verstaan: een arts, apotheker of een verpleegkundig specialist/ gespecialiseerde verpleegkundige.

2.6 In overeenstemming met art. 2.4 en 2.5 kan een individu of een eenmansbedrijf niet worden genomineerd voor de Roche Oncology Award.

2.7 Een vertegenwoordiger van de Genomineerde Organisatie dient bereid te zijn om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

2.8 De Deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat de in artikel 2.4 en artikel 2.5 bedoelde organisatie of instantie aan welke de Roche Oncology Award wordt uitgereikt, wordt aangemerkt als de winnaar (‘de Winnaar’). De Winnaar en Roche zullen voor de uitreiking van de Award een door Roche opgestelde schriftelijke overeenkomst aangaan. Hierin worden wederzijdse rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd evenals andere relevante afspraken over onder meer de besteding van de Award. Tevens staan hierin bepalingen over de verplichte transparantie (op grond van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en in het bijzonder de gedragsregels openbaarmaking financiële relaties, paragraaf 7.2 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame). De Winnaar van de Award geeft aan Roche, door ondertekening van de overeenkomst, toestemming om zijn gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens op te slaan in de bestanden van Roche met betrekking tot de Roche Oncology Award.

2.9 Alle werknemers van Roche of aan Roche gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Roche Oncology Award, zoals de leden van de Jury, zijn van deelname aan de Roche Oncology Award uitgesloten en kunnen niet worden genomineerd.


3. Algemene gedragsregels

3.1 Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan de Roche Oncology Award, anders dan uitdrukkelijk omschreven in dit Reglement.

3.2 Roche behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren indien de Deelnemer niet aan dit Reglement voldoet of zich anderszins op oneigenlijke wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan de Roche Oncology Award.

3.3 De bij de Roche Oncology Award betrokken partijen benaderen en bejegenen elkaar met wederzijds respect en met respect voor eventuele van toepassing zijnde gedragscodes en interne Roche-richtlijnen.


4. Wijze van deelname

4.1 Door het digitaal invullen en insturen van het Nominatieformulier dat op 1 juli 2016 ter beschikking is gesteld kan elektronisch worden meegedongen naar de Roche Oncology Award (‘de Inzending’). Alle Inzendingen dienen te worden vergezeld van de volgende gegevens:

 • Een volledig en correct ingevuld Nominatieformulier voorzien van voldoende informatie om te toetsen of er voldaan wordt aan de vereisten van artikel 1.5 en artikel 1.6 van het Reglement;
 • Een projectbeschrijving waarin het genomineerde project of initiatief voldoende uitgebreid wordt beschreven. Indien mogelijk voorzien van eventuele project ‘milestones’ en een voldoende inzichtelijke (en uitgewerkte) financiële onderbouwing.

4.2 De Inzender geeft door het invullen en insturen van het Nominatieformulier toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens. Roche mag deze opnemen in zijn gegevensbestanden over de Roche Oncology Award en –indien noodzakelijk- delen binnen het Roche-concern. De gegevens zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de relevante Roche-richtlijnen en o.a. conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en bewaard.

4.3 De Inzendingen dienen uiterlijk op 1 januari 2017 om 17:00 uur in het bezit te zijn van Roche. Alle inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging.

4.4 Alleen volledig en correct ingevulde Inzendingen die tevens voldoen aan de voorwaarden van art. 1, 2 en 4 van dit Reglement dingen mee.

4.5 Roche en door hem ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde, beschadigde of niet-afgeleverde Inzendingen, of voor Inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig, door Roche zijn ontvangen.

4.6 Deelnemers geven Roche toestemming de inzending openbaar te maken in het kader van de Roche Oncology Award. Publicatie vindt in onderling overleg plaats. De Winnaar van de Award geeft Roche toestemming eventuele verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s en/of eventuele door de Deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Award te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Roche Oncology Award alsmede in het kader van de bekendmaking van de Winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, social media en internet.

4.7 Deelnemers vrijwaren Roche voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

4.8 De Award staat op naam van de winnende rechtspersoon en is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld bestemd voor andere producten of diensten dan voor de Award. De Winnaar van de Award geeft Roche toestemming om zijn gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens op te slaan in zijn bestanden. Bij weigering of niet aanvaarding van de Award of de aan de Award verbonden voorwaarden, zal de Award niet worden uitgekeerd. In dat geval is de Roche gerechtigd een andere winnaar te kiezen of om te besluiten geen winnaar aan te wijzen.

4.9 De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Award en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Roche gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de Roche Oncology Award (waaronder begrepen de leden van de Jury, leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).


5. Beoordeling

5.1 Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury (‘de Jury’).

5.2 De Jury bestaat uit:

 • Prof. dr. ir. J.J.M van der Hoeven, internist-oncoloog, UMC St. Radboud, Nijmegen, voorzitter Jury
 • Dr. M.W.J.M. Wouters, chirurg, NKI-AVL, Amsterdam, voorzitter SONCOS
 • Dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog, Meander MC, Amersfoort, voorzitter NVMO
 • Mw. L. Roebers, researchverpleegkundige, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Mw. prof. dr. M.J. Kersten, hematoloog, AMC, Amsterdam
 • Mw. drs. A.J. Broenland, directeur, NFK
 • Mw. prof. dr. A.C. Dingemans, longarts, Maastricht UMC+, Maastricht
 • Mw. M.T. op ten Berg, arts, Medical Director Roche Nederland (niet-stemgerechtigd lid)

5.3 Bij de beoordeling van de Inzendingen houdt de Jury o.a. rekening met de criteria zoals omschreven in art. 1.3, 1.4 en 1.5 van dit Reglement.

5.4 Indien de Jury op basis van de gegevens zoals vermeld op het Nominatieformulier niet kan beoordelen of de Nominatie voldoet aan de gestelde eisen en tot een oordeel kan komen, kan de Jury telefonisch contact opnemen voor nadere informatie, met de personen zoals vermeld op het Nominatieformulier.

5.5 De Jury maakt gezamenlijk een selectie uit de binnengekomen Inzendingen. De Jury stemt vervolgens anoniem over deze geselecteerde inzendingen om een winnaar aan te wijzen. De Winnaar is het initiatief met de meeste stemmen.

5.6 De Winnaar van de Roche Oncology Award krijgt voor 5 maart 2017 persoonlijk bericht.

5.7 De Roche Oncology Award zal worden uitgereikt tijdens het Therapie op Maat Congres op 9 en 10 maart 2017 te Arnhem.


6. Prijs

6.1 De Roche Oncology Award vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) exclusief BTW. Indien de kosten van het winnende project of initiatief lager zijn dan de aan de Roche Oncology Award verbonden geldprijs worden enkel ( en dus maximaal) de begrootte kosten van het project vergoed en bedraagt de Roche OncologyAward dus een lagere waarde, ter sponsoring van het zorgverbeterende initiatief van de Winnaar.

6.2 Bij een gelijk aantal stemmen op een genomineerd project (en indien er dus meerdere projecten zijn die voor het winnen van de Roche Oncology Award in aanmerking komen) behoudt de Jury zich het recht voor om meerdere projecten als winnaars van de Roche Oncology Award aan te wijzen. De Jury mag dan de geldprijs van maximaal € 50.000 naar eigen inzicht, in overeenstemming met het ingediende budget, verdelen over de winnende projecten.

6.3 De Roche Oncology Award is Winnaar gebonden, is niet overdraagbaar en dient volledig aan het project of initiatief te worden besteed. De Winnaar verplicht zich om jegens Roche financiële verantwoording af te leggen over de uiteindelijke besteding van het geldbedrag.

6.4 Bij weigering of niet aanvaarding van de Award of de aan de Award verbonden voorwaarden, of indien de overeenkomst genoemd in artikel 2.8 van het Reglement niet door de Winnaar wordt ondertekend, zal de Award niet worden uitgekeerd. In dat geval is de Jury gerechtigd een andere winnaar te kiezen, of om te besluiten geen winnaar aan te wijzen.

6.5 De uitbetaling van de geldprijs geschiedt door overschrijving van het bedrag op het bankrekeningnummer (IBAN) van de Winnaar.


7. Privacy

7.1 Door in het kader van de deelname aan de Roche Oncology Award een ingevuld Nominatieformulier in te zenden en aldus persoonlijke gegevens aan Roche te verstrekken, gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in één of meer bestanden. Roche draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld, en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2 De opgeslagen persoonsgegevens in de bestanden met betrekking tot de Roche Oncology Award worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Roche Oncology Award en zullen behoudens de uitzondering in art. 4.9 niet worden verstrekt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.

7.3 Deelnemers hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Evenals het recht om zich af te melden voor toekomstige uitnodigingen om te stemmen op de nominaties.


8. Overig

8.1 Het is niet mogelijk om aan de Roche Oncology Award deel te nemen op een andere manier dan beschreven in dit Reglement.

8.2 Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor bijkomende verplichtingen voor Roche.

8.3 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de directie van Roche na overleg met de Jury.

8.4. Roche is gerechtigd naar eigen inzicht dit Reglement alsmede zijn specifieke voorwaarden gedurende de looptijd van de Award te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Award te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege hem moverende redenen, zonder dat Roche daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Inzender. Wijziging of aanpassing van de procedure, zal door Roche op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via zijn website) bekend worden gemaakt. De Deelnemer kan vanwege een wijziging geen enkele aanspraak jegens Roche doen gelden.

8.5 Deze bepalingen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Met betrekking tot geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland bevoegd.

 

Laatst gewijzigde versie: november 2016

Menu